ANBI Gegevens Stichting VPSG

Statutaire naam: Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld

KvK nummer: 41225329

Rsinnummer: 806091848

Adres: Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem

Telefoon: 023-5328222

e-mail: info@vpsg.nl

website: www.vpsg.nl

 

CBF Keurmerk

De VPSG is erkend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Klik hier om ons CBF-Erkenningspaspoort 2018 te bekijken.

 

Beleidsplan stichting VPSG 2018 -2019

Kenniscentrum
De stichting VPSG bestaat sinds 1985 en is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG-voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader. Het werkterrein van de VPSG, begonnen als provinciale werkgroep Godsdienst en Incest, besloeg de provincie Noord-Holland. Met het wegvallen van regionale werkgroepen en de opkomst van moderne media hebben wij nu cliënten uit het hele land.

Doelgroepen
-1- Vrouwen en mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en daar op latere leeftijd counseling voor vragen;

-2- Vrouwen en mannen die seksueel geweld op latere leeftijd hebben ervaren;

-3- De naaste omgeving en/of familie van slachtoffers van seksueel geweld;

-4- Pastores en andere hulpverleners die kennis willen verwerven over de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component als godsdienst en levensbeschouwing in het geding is.

Pastorale counselingsgesprekken
De VPSG biedt pastorale en levensbeschouwelijke counseling in verschillende vormen aan. Zowel in de vorm van één op één gesprekken: in een spreekkamer, per telefoon of email, als in een andere vorm zoals lotgenotengroep, thematische groep of bewegingsgroep.

 In de bijlage ziet u het beleidsplan mét een overzicht van het aantal contacten in de afgelopen jaren.

Het aantal pastorale gesprekken is de afgelopen jaren flink toegenomen: van ongeveer 400 in 2010 tot 700 In 2017. Dit komt neer op gemiddeld 8 contacten per dag. In 2010 ging het om 39 personen, in 2017 was er met 54 mensen intensief contact. Voor sommige mensen is een traject van 6 tot 12 gesprekken genoeg met anderen hebben we langdurig regelmatig contact. Het aantal incidentele contacten (1-3 keer) is sterk afhankelijk van wat er speelt in de samenleving. Het misbruik in de RK kerk en het er op volgende onderzoek van Deetman gaf bijvoorbeeld veel extra eenmalige bellers.

Mensen willen vaker contact via telefoon of internet, het aantal gesprekken in de spreekkamer loopt langzaam terug. Wel hebben we vaak een eerste gesprek in Haarlem zodat er een persoonlijk contact is geweest. Toename van counseling op afstand is niet verwonderlijk als je bedenkt dat de mensen die een beroep doen op de VPSG veel vaker uit andere provincies komen dan Noord-Holland. Dit is wel een trend die we trachten voort te zetten: het hoort bij de nieuwe tijd om meer via skype, e-mailen en e-counselen te werken. Wat betreft tijdsbesteding is er weinig verschil, counselen zonder dat je iemand ziet vraagt veel aandacht en voorzichtigheid in de communicatie en gaat dan ook niet veel sneller dan een gesprek in de spreekkamer!

We zien de afgelopen jaren een lichte verschuiving in de leeftijd van de cliënten: er komen meer mensen onder de 35, regelmatig met een evangelische achtergrond. In 2018 en 2019 zullen we dan ook in onze pr en in onze projecten meer aandacht aan deze categorie besteden.

Projecten op het gebied van ondersteuning

Kenmerkend voor de VPSG is het ingaan op "de tekenen van de tijd". Door steeds ons oor te luisteren te leggen wat in de gesprekken aan de orde komt en wat we zien in de samenleving, ontwikkelen we (nieuw) aanbod.

Dit aanbod vertalen we in kleine, praktische projecten. Voor de komende jaren zijn dat:

Project (on)breekbaar zet kunst in om ingewikkelde en traumatische ervaringen te onderzoeken en om te buigen. De twee belangrijke focuspunten zijn steeds de eigen kracht en kwetsbaarheid. Activiteiten zijn bijvoorbeeld een uitleentraject van een kunstkistje waarbij zes vrouwen steeds een maand het kunstwerk in huis hebben en er een proces mee aan gaan. Ook organiseren we driedaagse workshops waarin zelf een kunstwerk gemaakt wordt over eigen kracht en kwetsbaarheid. Maximaal 14 mensen kunnen per keer meedoen.

Project lichaam en geest is een Yogagroep, gegeven door een ervaren yogadocente gespecialiseerd in traumayoga. Om de week nemen hier zeven vrouwen aan deel.

Project Kom-op-verhaal. Dit zijn verdiepende themadagen voor lotgenoten. In de jaren 2018 en 2019 zullen we twee van dergelijke dagen organiseren. Er kunnen steeds 8 mensen deelnemen.

Projecten op het gebied van informatie vergaren, geven en delen

Ouderenproject: opzetten van een lerend netwerk met een vijftiental geestelijk verzorgers en andere betrokkenen (familie, verzorgenden) om de problemen die ouderen met misbruik in hun jeugd tegenkomen bij het ouder en zorgafhankelijk worden onder de aandacht te brengen. In het lerend netwerk worden ervaringen en best practices gedeeld.

Project Traditie en seksualiteit: met zo'n 12 vrouwen van diverse religieuze achtergronden aan de keukentafel in gesprek over de eigen traditie en seksualiteit. Dit experiment wordt samen uitgevoerd met Hagar-Sarah (www.hagar-sarah.nl ) en Stichting Kezban (www.stichtingkezban.nl). Na twee pilots vindt de eerste bijeenkomst plaats in het voorjaar van 2018. Dan wordt bekeken of en op welke wijze er voort gegaan wordt.
Project Studiemiddagen: We organiseren al sinds onze oprichting studiemiddagen rond de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component als godsdienst en levensbeschouwing in het geding is. In 2017 werkten we samen met de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) rond het thema godsbeelden. In 2018 herhalen we deze studiemiddag in Groningen en organiseren we een nieuwe middag over vergeving In Amsterdam. De komende jaren willen we twee middagen per jaar organiseren. De studiemiddagen worden gemiddeld door 40 mensen bezocht.
Project Broer-Zusincest is een studieonderwerp. Het zogenaamde siblingmisbruik heeft een eigen dynamiek en problematiek waarover nog weinig bekend is. Vanuit de verhalen in de spreekkamer en literatuuronderzoek willen we meer licht werpen op deze problematiek

Het delen van informatie gebeurt ook doordat teamleden van de VPSG in (vak)tijdschriften publiceren. Daarnaast worden door teamleden adviezen aan derden gegeven voor hun publicaties

Projecten op het gebied van pr
Voor informatie en communicatie wordt de website www.vpsg.nl gebruikt en onderhouden. Daarnaast worden nieuwsbrieven verstuurd aan donateurs en specifieke doelgroepen.

In het jaarverslag worden de resultaten van de activiteiten beschreven voor donateurs, fondsen en belangstellenden. De jaarverslagen zijn ook te lezen op de website. Instellingen die de VPSG financieel ondersteunen krijgen jaarlijks een verslag met informatie over het gesteunde project.

Project Blog:2017 was het jaar van #MeToo. Maandenlang kon je geen krant openslaan of je las een item over seksueel geweld of intimidatie. Dit was mede de aanleiding om een blogproject te starten (praaterover.vpsg.nl). Tweewekelijks verschijnt er een blog van een van de leden van het Blogteam.

Voor 2018 is het de uitdaging om te zorgen dat er meer bekendheid aan het blog wordt gegeven en dat er meer reacties op gegeven gaan worden.

Werkwijze
Om de doelstellingen uit te voeren wordt geld geworven bij donateurs, instellingen en fondsen via informatieverstrekking, mailings en lezingen.
Een deel van de inkomsten komt uit bijdragen van cliënten en deelnemers aan activiteiten. Ook ontvangen medewerksters voor lezingen en artikelen een honorarium wat ten goede komt aan de stichting.
Alle geworven fondsen worden gebruikt voor de doelstellingen. Er is een kleine voorziening voor personeel en onverwachte tegenvallers. Zoals vele anderen ook ervaren wordt het ook voor de VPSG steeds lastiger om voldoende financiën te generen. Fondsen zijn soms wel bereid om voor een bepaald project te doneren, maar voor structurele uitgaven staat men over het algemeen niet in de rij. Het bestuur heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld om te kunnen overleven.

Organisatie
Er zijn vier mensen betaald parttime werkzaam; 3 x 12 uur counseling en projecten, 16 uur coördinatie en projecten. Het bestuur van de VPSG bestaat uit vier vrijwilligers. De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester en gecontroleerd door een kascommissie.

Overzicht activiteiten
Zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl

Financiën
zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl

Bestuursleden:

Voorzitter: F. (Fieke) Klaver

Penningmeester/secretaris: M. (Marijke) Beelen-Christophe

Leden: W. (Willemien) Ruygrok, R. (Ranfar) Kouwijzer en H. (Henneke) Berkhout

De bestuursleden worden niet betaald voor hun werk.