ANBI Gegevens Stichting VPSG

Statutaire naam: Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld

KvK nummer: 41225329

Rsinnummer: 806091848

Adres: Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem

Telefoon: 023-5328222

e-mail: info@vpsg.nl

website: www.vpsg.nl

 

CBF Keurmerk

De VPSG is erkend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Zie de links hieronder om ons CBF-Erkenningspaspoort 2020 te bekijken.

 

Beleidsplan stichting VPSG
2021 -2022

Stichting VPSG biedt sinds 1985 een luisterend oor en advies aan mensen (v/m) die met vragen zitten rondom seksueel misbruik en zingeving. Hulpverleners en geloofsgemeenschappen informeren we actief over de mogelijkheden van de VPSG zodat ze gericht kunnen doorverwijzen of toegerust kunnen worden om zelf hulp te verlenen.

Het werkterrein van de VPSG, ooit begonnen als provinciale werkgroep Godsdienst en Incest, besloeg de provincie Noord-Holland. Met het wegvallen van regionale werkgroepen en de opkomst van moderne media hebben wij nu cliënten uit het hele land.
De VPSG denkt mee en participeert in landelijke ontwikkelingen zoals bijv. Project Veilige Kerk.

Doelgroepen
-1- Vrouwen en mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en daar op latere leeftijd counseling voor vragen;
-2- Vrouwen en mannen die seksueel geweld op latere leeftijd hebben ervaren;
-3- De naaste omgeving en/of familie van slachtoffers van seksueel geweld;
-4- Pastores en andere hulpverleners die kennis willen verwerven over de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component als godsdienst en levensbeschouwing in het geding is.

Pastorale counseling
De VPSG biedt pastorale en levensbeschouwelijke counseling in verschillende vormen aan. Gesprekken kunnen één op één zijn in een spreekkamer, per telefoon, via e-mail of skype. Daarnaast bieden wij groepen aan met lotgenoten rond een specifiek thema; de Kom op verhaaldagen (6-8 deelneemsters).
Ook kan er zelfstandig of met begeleiding gewerkt worden met het VPSG-Werkschrift Ik ga door - over schuld en schaamte.

Projecten en activiteiten
Kenmerkend voor de VPSG is het ingaan op "de tekenen van de tijd". Wat we horen in de gesprekken en wat we zien in de samenleving, ontwikkelen we tot (nieuw) aanbod in kleine praktische projecten.
In coronatijd hebben we extra aandacht voor het ontregelende effect op alle gebieden van het leven en de sterk gevoelde eenzaamheid bij onze doelgroep.
De werkwijze is meer digitaal geworden.

Het aanbod van de VPSG legt veel nadruk op het woorden geven aan het 'onzegbare'. Sinds een aantal jaren zoeken we ook naar andere uitdrukkingsvormen bijvoorbeeld de taal van het lichaam of de taal van het verbeelden.

De volgende activiteiten staan op de planning:
'God en ik' , vier dagdelen werken met eenvoudige dansoefeningen rond (bijbel)verhalen om zo beeld(en) van God en zelfbeeld te ontdekken. In september 2021 gaat de serie van start met maximaal 8 personen.

'Stem vinden', een programma van zeven dagdelen waarin klank geven en stil worden, zang en spiritualiteit gecombineerd worden. Een datum na corona moet nog ingevuld worden. Er kunnen 8 – 12 mensen meedoen.

Werken met het werkschrift Ik ga door - werken aan zingeving na seksueel misbruik rond het thema schuld en schaamte. Zelfstandig of met begeleiding kan gewerkt worden aan de vragen rond schaamte en schuld in de verwerking van seksueel misbruik.
In 2021 en 2022 gaan we verschillende manieren van werken uitzetten: helemaal zelfstandig, met begeleiding van een VPSG counselor, startend in een groep onder begeleiding van de VPSG met meer of minder begeleiding.
We bieden een introductie training voor hulpverleners om met het werkschrift te kunnen gaan werken. Ook komt er een gebruikershandleiding.
In 2021 starten we met het samenstellen van een nieuw papieren werkschrift, gekoppeld aan extra informatie en materiaal op onze website.

In 2021 bezinnen we ons op een vervolg op de Traumasensitieve Yogagroep. We willen zoeken naar een efficiënte vorm waarin we de inzichten van de Traumasensitieve yoga kunnen verwerken.

Project Studiemiddagen: Sinds onze oprichting organiseren we studiemiddagen rond de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component wanneer godsdienst en levensbeschouwing in het geding is. We werken samen met de PThU (Protestantse Theologische Universiteit), de CHE (Christelijke Hogeschool Ede), de SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk) en anderen.
In februari 2021 wordt een webinar georganiseerd met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) met de titel Over de grens (gaan)- hoe kunnen we omgaan met grensoverschrijdend gedrag?. Met de CHE, PThU, SMPR organiseren we in mei 2021 een webinar over Samen door de woestijn – pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik. De webinars worden door 50 - 100 mensen bezocht.
Het samenwerkingsverband biedt goede ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst.

Project Traditie en seksualiteit: met vrouwen van diverse religieuze achtergronden in gesprek over de eigen traditie en seksualiteit. Dit experiment wordt samen uitgevoerd met Hagar-Sarah (www.hagar-sarah.nl ) en Stichting Kezban (www.stichtingkezban.nl). In 2021 wordt doorgewerkt op de opbrengsten van het seminar in 2019.

PR
Voor informatie en communicatie wordt de website www.vpsg.nl gebruikt en onderhouden. In 2021 en 2022 wordt gewerkt aan een nieuwe website met Buro Meta, www.burometa.nl
Informatieve nieuwsbrieven worden verstuurd aan donateurs en specifieke doelgroepen.
Zichtbaarheid en vindbaarheid van de VPSG in de media is een aandachtspunt.

Verantwoording
In het jaarverslag worden de resultaten van de activiteiten beschreven voor donateurs, fondsen en belangstellenden. De jaarverslagen zijn ook te lezen op de website. Instellingen die de VPSG financieel ondersteunen krijgen jaarlijks een verslag met informatie over het gesteunde project.

Om de doelstellingen uit te voeren wordt geld geworven bij donateurs, instellingen en fondsen via informatieverstrekking, mailings en lezingen.
Een deel van de inkomsten komt uit bijdragen van cliënten en deelnemers aan activiteiten. Ook ontvangen medewerksters voor lezingen en artikelen een honorarium wat ten goede komt aan de stichting.
De geworven fondsen worden gebruikt voor de doelstellingen. Er is een kleine voorziening voor personeel en onverwachte tegenvallers.
Het is een hele klus voor de VPSG om voldoende financiën te generen. Met name voor structurele uitgaven. Het bestuur is aan de hand van een dekkingsplan voortvarend bezig om meer-jaren steun te werven teneinde te zorgen voor een gezonde financiële basis.

Organisatie

Team
Er zijn vier mensen betaald parttime in dienst; 3 x 12 uur counseling en projecten, 16 uur coördinatie en projecten (totaal 1,3 FTE). Ook in 2021 wordt extra tijd en aandacht besteed aan teambuilding en intervisie om de expertise van de VPSG te borgen. Er wordt gewerkt met de CONSENT-methode. Voor de medewerksters is tijd en geld gereserveerd voor supervisie en deskundigheidsbevordering.

Bestuur
Het bestuur van de VPSG bestaat uit vier vrijwilligers. De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester en gecontroleerd door een kascommissie.
De bestuursleden hebben een dekkingsplan opgesteld om het verontrustende financiële tij te keren. Er wordt actief gezocht naar versterking van het bestuur m.n. op het gebied van financiën.
Voorzitter: F. (Fieke) Klaver
Penningmeester: M. (Marijke) Beelen-Christophe
Secretaris: A.C. (Anne-Claire) Mulder
Leden: Robert Frede, Ine van Emmerik en Saniye Tezcan
De bestuursleden worden niet betaald voor hun inzet.

Overzicht activiteiten
Zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl

Financiën
zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl

BijlageGrootte
Bestand Statuten VPSG2.74 MB
PDF-pictogram Beleidsplan Stichting VPSG 2021-2022174.55 KB
PDF-pictogram CBF 202088.74 KB
PDF-pictogram CBF 201989.16 KB
PDF-pictogram CBF 2018.pdf33.94 KB