ANBI Gegevens Stichting VPSG

Statutaire naam: Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld

KvK nummer: 41225329

Rsinnummer: 806091848

Adres: Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem

Telefoon: 023-5328222

e-mail: info@vpsg.nl

website: www.vpsg.nl

 

CBF Keurmerk

De VPSG is erkend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Klik hier om ons CBF-Erkenningspaspoort 2018 te bekijken.

 

Beleidsplan stichting VPSG 2020 -2021

Kenniscentrum
De stichting VPSG bestaat sinds 1985 en is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG-voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader. Het werkterrein van de VPSG, ooit begonnen als provinciale werkgroep Godsdienst en Incest, besloeg de provincie Noord-Holland. Met het wegvallen van regionale werkgroepen en de opkomst van moderne media hebben wij nu cliënten uit het hele land.
De VPSG denkt mee en participeert in landelijke ontwikkelingen zoals bijv. Project Veilige Kerk.

Doelgroepen
-1- Vrouwen en mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en daar op latere leeftijd counseling voor vragen;
-2- Vrouwen en mannen die seksueel geweld op latere leeftijd hebben ervaren;
-3- De naaste omgeving en/of familie van slachtoffers van seksueel geweld;
-4- Pastores en andere hulpverleners die kennis willen verwerven over de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component als godsdienst en levensbeschouwing in het geding is.
De doelgroep is globaal in drie groepen te onderscheiden. Mensen willen:
- hulp bij levenskunst, omgaan met eenzaamheid
- stappen zetten in het trauma
- antwoord op een vraag

Pastorale counselingsgesprekken
De VPSG biedt pastorale en levensbeschouwelijke counseling in verschillende vormen aan. Gesprekken kunnen één op één zijn in een spreekkamer, per telefoon of via e-mail. Daarnaast bieden wij groepen aan met lotgenoten, rond een specifiek thema. Ook kan er zelfstandig of met begeleiding gewerkt worden met het VPSG-Werkschrift Schuld en Schaamte.

Projecten op het gebied van ondersteuning

Kenmerkend voor de VPSG is het ingaan op "de tekenen van de tijd". Door steeds ons oor te luisteren te leggen wat in de gesprekken aan de orde komt en wat we zien in de samenleving, ontwikkelen we (nieuw) aanbod kleine praktische projecten. In deze Coronatijd hebben we extra aandacht voor het ontregelende effect op alle gebieden van het leven en de sterk gevoelde eenzaamheid bij onze doelgroep.

Het aanbod van de VPSG legt veel nadruk op het woorden geven aan het 'onzegbare'. Sinds een aantal jaren zoeken we ook naar andere uitdrukkingsvormen bijvoorbeeld de taal van het lichaam of de taal van het verbeelden.
Voor de komende jaren zijn we actief in de volgende projecten:

Project Kom-op-verhaal. Dit zijn verdiepende themadagen voor lotgenoten waarbij veel verschillende werkvormen gebruikt worden. Elk jaar zullen we twee van dergelijke dagen organiseren. Afhankelijk van Coronamaatregelen kunnen 6- 8 vrouwen deelnemen. In 2020 organiseren we een dag op twee momenten vanwege anderhalve meter afstand houden.

'God en ik' , vier dagdelen werken met eenvoudige dansoefeningen rond (bijbel)verhalen om zo beeld van God en het zelfbeeld te ontdekken. Afhankelijk van Coronamaatregelen kunnen er 6-8 mensen meedoen in najaar 2020.

'Stem vinden', een programma van zeven dagdelen waarin klank geven en stil worden, zang en spiritualiteit gecombineerd worden. Planning in voorjaar 2021, er kunnen 8 – 12 mensen meedoen.

Werken met het werkschrift 'Ik ga door. Werken aan zingeving na seksueel misbruik. Thema: Schuld en schaamte'. We hebben in 2020 een werkschrift uitgebracht waarmee zelfstandig of met begeleiding gewerkt kan worden aan de vragen rond schaamte en schuld in de verwerking van seksueel misbruik. We gaan in 2020 en 2021 verschillende manieren van werken uitzetten; helemaal zelfstandig, met begeleiding van een VPSGcounselor, startend in een groep onder begeleiding van de VPSG met meer of minder begeleiding, introductie training voor hulpverleners om met het werkschrift te kunnen gaan werken.
In 2021 starten we met het samenstellen van een nieuw werkschrift.

In 2020 willen we ons bezinnen op een vervolg op de Traumasensitieve Yogagroep. Er waren te weinig deelneemsters en het geheel was praktisch en financieel niet haalbaar. Ondanks de zeer positieve ervaringen van de deelneemsters hebben we besloten te stoppen. We willen zoeken naar een andere efficiënte vorm waarin we de inzichten van de Traumasensitieve yoga kunnen verwerken.

Projecten op het gebied van informatie vergaren, geven en delen
Project Traditie en seksualiteit: met vrouwen van diverse religieuze achtergronden in gesprek over de eigen traditie en seksualiteit. Dit experiment wordt samen uitgevoerd met Hagar-Sarah (www.hagar-sarah.nl ) en Stichting Kezban (www.stichtingkezban.nl). In 2020 en 2021 wordt doorgewerkt op de opbrengsten van het seminar in 2019.

Project Studiemiddagen: We organiseren al sinds onze oprichting 35 jaar geleden studiemiddagen rond de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component als godsdienst en levensbeschouwing in het geding is. We werken samen met de PThU (Protestantse Theologische Universiteit), SMPR (Stichting tegen misbruik in pastorale relaties) en anderen. In 2020 wordt vanwege de Coronacrisis de plannen voor een studiemiddag omgezet in een Webinar gezamenlijk georganiseerd met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) met de titel Over de grens. Met de CHE, PThU, SMPR wordt in 2021 een studiemiddag georganiseerd over Samen door de woestijn – pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik. De studiemiddagen worden gemiddeld door 60-80 mensen bezocht.
Het delen van informatie gebeurt ook doordat teamleden van de VPSG in (vak)tijdschriften publiceren. Daarnaast worden door teamleden adviezen aan derden gegeven voor hun publicaties. Ook houden zij op verzoek lezingen of leveren bijdragen aan trainingen.

Projecten op het gebied van pr
Voor informatie en communicatie wordt de website www.vpsg.nl gebruikt en onderhouden.
We doen onderzoek naar de mogelijkheden om de vindbaarheid te vergroten. Daarnaast worden nieuwsbrieven verstuurd aan donateurs en specifieke doelgroepen.
In 2018 is gestart met een Blog. Door ziekte en verandering in teamsamenstelling is het blog nog niet uit de verf gekomen. Voortgang van het blog wordt bekeken in het geheel van een bezinning op 'zichtbaarheid en vindbaarheid' van de VPSG. Alle media moeten hierop bekeken en geëvalueerd worden. Waar nodig wordt deskundige hulp ingeschakeld.

Werkwijze
In het jaarverslag worden de resultaten van de activiteiten beschreven voor donateurs, fondsen en belangstellenden. De jaarverslagen zijn ook te lezen op de website. Instellingen die de VPSG financieel ondersteunen krijgen jaarlijks een verslag met informatie over het gesteunde project.
Om de doelstellingen uit te voeren wordt geld geworven bij donateurs, instellingen en fondsen via informatieverstrekking, mailings en lezingen.
Een deel van de inkomsten komt uit bijdragen van cliënten en deelnemers aan activiteiten. Ook ontvangen medewerksters voor lezingen en artikelen een honorarium wat ten goede komt aan de stichting.
Alle geworven fondsen worden gebruikt voor de doelstellingen. Er is een kleine voorziening voor personeel en onverwachte tegenvallers. Zoals vele anderen ook ervaren wordt het ook voor de VPSG steeds lastiger om voldoende financiën te generen. Fondsen zijn soms wel bereid om voor een bepaald project te doneren, maar voor structurele uitgaven staat men over het algemeen niet in de rij. Het bestuur heeft een dekkingsplan gemaakt en is voortvarend bezig om meer-jaren steun te werven zodat het voortbestaan van de organisatie niet in gevaar komt.

Organisatie
Team
Er zijn vier mensen betaald parttime werkzaam; 3 x 12 uur counseling en projecten, 16 uur coördinatie en projecten (totaal 1,3 FTE). Door wisselingen en ziekte stond het team onder druk. Voor 2020 en 2021 wordt extra tijd en aandacht besteed aan teambuilding en intervisie om de expertise van de VPSG te borgen. Ook gaat het team oefenen in vergaderen en besluiten via de CONSENT-methode. Voor de nieuwe medewerksters is tijd en geld gereserveerd voor supervisie en deskundigheidsbevordering.
Bestuur:
Het bestuur van de VPSG bestaat uit vijf vrijwilligers. De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester en gecontroleerd door een kascommissie.
De bestuursleden hebben een dekkingsplan opgesteld om het verontrustende financiële tij te keren. Er wordt actief gezocht naar versterking van het bestuur m.n. op het gebied van financiën.
Voorzitter: F. (Fieke) Klaver
Penningmeester: M. (Marijke) Beelen-Christophe
Secretaris: H. (Henneke) Berkhout
Leden: W. (Willemien) Ruygrok
De bestuursleden worden niet betaald voor hun werk.

Overzicht activiteiten

Zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl

Financiën
zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl