ANBI Gegevens Stichting VPSG

Statutaire naam: Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld

KvK nummer: 41225329

Rsinnummer: 806091848

Adres: Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem

Telefoon: 023-5328222

e-mail: info@vpsg.nl

website: www.vpsg.nl

Erkenningscertificaat CBF

Doelstellingen en beleidsplan stichting VPSG 2016 - 2017

De belangrijkste doelstellingen van stichting VPSG betreft de levensbeschouwelijke begeleiding van vrouwen en mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en daar op latere leeftijd counseling voor vragen. Ook de naaste omgeving en/of familie kan hulp krijgen bij de VPSG.
Hiertoe geven twee counselors levensbeschouwelijke begeleiding in de spreekkamer, via de telefoon of e-mail. Ook wordt via een bewegingsgroep gezocht naar ontspanning, balans en verwerking via lichaamsgericht werk.
Kunstproject (on)breekbaar over kwetsbaarheid en kracht zoekt vanaf 2014 naar nieuwe beelden en vormen om de kwetsbaarheid en kracht van de doelgroep te ondersteunen.

Een andere doelstelling betreft het informeren van pastores, hulpverleners en de hele samenleving over de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component als godsdienst en levensbeschouwing in het geding is.
In het project Het houdt niet op! wordt op allerlei wijzen informatie en hulp gegeven en samengewerkt met gelijkgezinde groepen om te bereiken dat er meer kennis en vaardigheden zijn ten aanzien van de problematiek van seksueel geweld. In project Het houdt niet op! onderscheiden we drie werkterreinen: HULP, KENNIS en NETWERKEN EN GROEI

Kenmerkend voor de VPSG is het ingaan op "de tekenen van de tijd". Door steeds ons oor te luisteren te leggen in wat in de gesprekken aan de orde komt en wat we zien in de samenleving ontwikkelen we (nieuw) aanbod. Voor de komende jaren zoeken we verder naar mogelijkheden voor non-verbale hulp (bijvoorbeeld bewegen, kunst, gebruik van beeldend werken) en onderzoeken we wat de specifieke doelgroep van ouderen met misbruik in hun jeugd aan problemen tegenkomt bij het ouder en zorgafhankelijk worden. Ook het ontwikkelen van een methode voor het gesprek tussen vrouwen van diverse religieuze achtergronden over het thema 'Traditie en seksualiteit' staat de komende jaren op het programma.
In het jaarverslag worden de resultaten van de activiteiten beschreven voor donateurs, fondsen en belangstellenden. De jaarverslagen worden gepubliceerd op de website.
Fondsgevende instellingen krijgen jaarlijks een verslag met informatie over het gesteunde project.

Voor informatie en communicatie wordt de website www.vpsg.nl gebruikt en onderhouden. Daarnaast worden nieuwsbrieven verstuurd aan donateurs en specifieke doelgroepen.

Om de doelstellingen uit te voeren worden fondsen geworven bij donateurs, instellingen en fondsen. Fondswerving geschiedt via informatieverstrekking, mailings en lezingen.
Een deel van de inkomsten komt uit bijdragen van cliënten en deelnemers aan activiteiten. Ook ontvangen medewerksters voor lezingen en artikelen een honorarium wat ten goede komt aan de stichting.
Alle geworven fondsen worden gebruikt voor de doelstellingen. Er is een kleine voorziening voor personeel en onverwachte tegenvallers.

Het donateursbestand wordt niet aan derden gegeven.

Er zijn vier mensen betaald part-time werkzaam; 2 x 12 uur counseling en projecten, 12 uur projecten en nieuwsbrieven, 16 uur coördinatie en projecten.

Het bestuur van de VPSG bestaat uit vier vrijwilligers. De boekhouding wordt gedaan door de penningmeester en gecontroleerd door een kascommissie.

Overzicht activiteiten: Zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl

Financiën: zie Jaarverslagen op de website www.vpsg.nl

Bestuursleden:

- Voorzitter: F. Klaver

- Penningmeester/secretaris: M. Beelen-Christophe

- Leden: W. Ruygrok en R. Kouwijzer

De bestuursleden worden niet betaald voor hun werk.