De Raad van Kerken vraagt de gemeenten en parochies van de lidkerken om op de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag 10 maart 2019, aandacht te besteden aan seksueel misbruik in pastorale relaties. In het bijzonder vraagt de Raad om te bidden voor hen die slachtoffer zijn geworden van deze vorm van misbruik. Dit, in het kader van de verklaring 'de kerk, een veilige plek', welke ruim vier jaar geleden door meer dan vijfentwintig kerken is ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. In 2019 maken deze kerken de balans op: Wat is er in de tussentijd bereikt in het kader van preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening? De Raad van Kerken wil de bezinning hierop ook in vieringen en erediensten stimuleren. Daartoe is er een thematische preekschets gemaakt, die aansluit op de schriftlezingen van de 1e zondag van de Veertigdagentijd. Vanzelfsprekend kan deze preekschets ook op andere zondagen gebruikt worden. Lees hier de preekschets. Daarnaast doet de Raad van Kerken een aantal suggesties voor gebeden. En zij heeft een brief verstuurd aan alle kerken die de verklaring ondertekenden en daarnaast aan provinciale en locale raden van kerken.

Aan lokale raden van kerken wordt gevraagd intern een uitwisseling en reflectie op gang te brengen. Daarnaast vraagt de Raad in liturgievieringen op gepaste wijze in gebed te gedenken. Dat kan in de veertigdagentijd, maar ook op een ander gebedsmoment als dat de voorkeur heeft.