In het werk van de VPSG zien we hoe ingrijpend het seksueel misbruik in alle terreinen van het leven heeft ingegrepen en weer ingrijpt als mensen, door ziekte of ouderdom, afhankelijk van anderen worden. In de loop van het leven hebben mensen er, soms met hulp en therapie, een weg in gevonden en hebben hun leven met vallen en opstaan geleefd. Vaak hebben ze een eigen vorm van regie over het leven gekregen.

Als door ziekte of ouderdom afhankelijkheid van anderen zich dan voordoet kunnen oude angsten, patronen weer terugkomen. Vooral opname in een zieken- of verpleeghuis, waarbij ook lichamelijke aanraking en verzorging aan de orde is, kan veel oud zeer opnieuw doen herleven. Eerdere ervaringen van seksueel misbruik kunnen in alle hevigheid naar boven komen. Maar bij wie kan iemand met zo'n verhaal dan terecht? In een zorgafhankelijke situatie spelen nog meer zaken op: het niet kunnen houden van de regie of erover in conflict zijn met zorgverleners/familie, een niet te sterk vertrouwen in anderen en beroepsmatige benadering en aanrakingen die als hard (of ongepast) worden ervaren. Zorgverleners zien vaak "lastige patiënten" die moeilijk te begrijpen zijn.

Omdat deze problematiek ons ter harte gaat willen we in een meerjarig project daaraan aandacht besteden in bredere kring. Daartoe staat onder andere een conferentie in 2017 gepland.

Maar eerst willen we graag pastores die ervaring hebben in het werken met ouderen en daarin deskundig zijn raadplegen.

In een consultatiebijeenkomst op 29 november van 13.30 tot 16.00 uur willen wij graag van pastores en geestelijk verzorgers horen. Plaats: Protestantse Diaconie Haarlem, Wilhelminastraat 23, 2011 VJ Haarlem

We nemen als startpunt een door ons gemaakte casus, die we tevoren rondsturen. Vragen:  de dingen van de casus , zijn die herkenbaar?  Wat gaat het meest fout, maar ook wat gaat juist goed? Waar liggen kansen voor verbetering. Waar zien we mogelijke aangrijpingspunten. Wat zijn de handelingsmogelijkheden voor pastores/geestelijk verzorgers.

Opgave via info@vpsg.nl